V minulém díle Patentové kanceláře jsme si vysvětlili funkci ochranných známek. Dnes je tedy na řadě, podívat se na to, co vše lze jako ochrannou známku použít a zapsat.

doors

Co lze zapsat

Ochranná známka je jedním z nejrozšířenějších a nejpoužívanějších způsobů označování firem, výrobků a služeb. Ochrannou známkou je označení schopné grafického znázornění, tvořené zejména:

• slovy,
• písmeny,
• číslicemi,
• barvou,
• kresbou,
• tvarem výrobku či jeho obalu.

Zjednodušeně jde o označení určené k rozlišení výrobků nebo služeb oproti obdobě od konkurence.

Uvědomte si, že z funkčního označení budete těžit výhody po velmi dlouhou dobu. Nevhodně zvolené označení bude zamítnuto bez nároku na vrácení nákladů a poplatků.

Výluky ze zápisu

Absolutně nebo podmíněně je ze zápisu do rejstříku ochranných známek vyloučeno označení, které:

• nemůže být graficky znázorněno,
• nemá způsobilost rozlišit výrobky nebo služby,
• je tvořeno výlučně ze značek nebo údajů sloužících v obchodě k určení druhu, jakosti, množství, účelu, hodnoty nebo jiných vlastností výrobků nebo služeb, z údajů o zeměpisném původu nebo o době výroby výrobku či poskytnutí služby,
• se výlučně sestává ze značek nebo označení obvyklých v běžném jazyce, nebo užívaných v dobré víře a dle obchodních zvyklostí,
• je tvořené výlučně tvarem výrobku, který vyplývá z jeho povahy, nebo je nezbytný pro dosažení technického výsledku, anebo dává tomuto výrobku podstatnou užitnou hodnotu,
• odporuje veřejnému pořádku nebo dobrým mravům,
• může klamat veřejnost zejména o povaze, jakosti, nebo o zeměpisném původu výrobků či služeb,
• užíváním by bylo v rozporu se závazky vyplývajícími pro Českou republiku z mezinárodních smluv,
• obsahuje znak vysoké symbolické hodnoty, zejména náboženské symboly,
• obsahuje zeměpisný údaj, aniž by produkty měly takovýto zeměpisný původ,
• obsahuje znaky, emblémy a erby i jiné než vymezené článkem 6ter Pařížské úmluvy a jejich užití je předmětem zvláštního veřejného zájmu,
• nebylo zjevně podáno v dobré víře,
• je shodné se starší ochrannou známkou,
• je přihlášena nebo zapsána pro jinou osobu a pro shodné výrobky, služby a označení,
• obsahuje prvky starší ochranné známky, které by mohly vést k záměně,
• zasahuje do práv třetích osob (uplatněných řádně a včas v námitkovém řízení).

Čím více pozornosti, tím i více výhod

Z výše uvedeného doporučuji vaší volbě označení věnovat pečlivou pozornost. Uvědomte si, že z funkčního označení budete těžit výhody po velmi dlouhou dobu. Nevhodně zvolené označení bude zamítnuto bez nároku na vrácení nákladů a poplatků.

Patentová kancelář
Autor: Patentová kancelářWebsite: http://www.patentovakancelar.cz/
O autorovi
„Zachráníme vám TO, co každého vašeho potenciálního klienta zaujme na první pohled. Když TO nemáte, v podstatě nejste. Bez TOHO si vás všimne málokdo a už téměř nikdo si vás v záplavě ostatních nezapamatuje. Nemá si CO pamatovat a příště vás zase přehlédne. Bez TOHO o vás ani vyhledávač nezavadí. Kdo TO má, má úžasný a doslova hmatatelný náskok před konkurencí. Čím více TÍM zaujmete, tím více k vám proudí peníze. Čím více peněz, tím je TO silnější magnet na ještě větší peníze. Už je vám jasné, CO myslím? Ano, je to vaše OBCHODNÍ ZNAČKA! Vaše letenka do světa úspěchu. Cestujte po něm první třídou s námi. Vaše patentovakancelar.cz"