O ochranných známkách jsme si řekli již mnoho. Dnes se podíváme na průběh zápisného řízení.

fountain pens

Výpočet správních poplatků

Zkompletovanou přihlášku ochranné známky na příslušný úřad doručíte osobně, poštou, nebo elektronicky. Z potvrzení podání zjistíte variabilní symbol pro platbu správního poplatku na účet úřadu. Výši poplatku si vypočtete sami dle počtu vybraných tříd, ve kterých chcete mít přihlášku zaregistrovanou. Základní správní poplatek pro českou národní ochrannou známku činí 5 000 Kč. Zahrnuje 3 třídy výrobků a služeb. Za každou další třídu je pak příplatek ke správnímu poplatku 500 Kč. 

Podáním přihlášky vzniká přihlašovateli právo přednosti (priorita), tzn., že přihlašovatel má přednost před každým, kdo od tohoto okamžiku podá přihlášku shodné nebo zaměnitelné ochranné známky pro stejné výrobky nebo služby.

Právo přednosti 

Podáním přihlášky vzniká přihlašovateli právo přednosti (priorita), tzn., že přihlašovatel má přednost před každým, kdo od tohoto okamžiku podá přihlášku shodné nebo zaměnitelné ochranné známky pro stejné výrobky nebo služby.

Zahájení zápisného řízení

Do jednoho měsíce od podání přihlášky uhradíte správní poplatek. Platba je možná v hotovosti nebo převodem. Pokud tento poplatek neuhradíte v daném termínu, bude se na vaši přihlášku nahlížet jako na nepodanou. Až úhradou správního poplatku se zahajuje zápisné řízení.

Obsahuje-li přihláška známky všechny potřebné formální náležitosti a není-li přihlášené označení zamítnuto na základě absolutních výluk, zveřejní Úřad průmyslového vlastnictví přihlášku ve svém věstníku. Po dobu tří měsíců ode dne zveřejnění vaší přihlášené ochranné známky může kdokoli mající pocit, že mu lezete do zelí, proti zápisu této vaší přihlášky podat námitky v tzv. námitkovém řízení.

Námitky proti zápisu

Zákon taxativně vyjmenovává okruh subjektů oprávněných k podání námitek:

  • vlastník, popř. přihlašovatel zaměnitelné známky s dřívějším právem přednosti, je-li tato známka přihlášena nebo zapsána pro shodné nebo zaměnitelné výrobky či služby,
  • majitel starší shodné či zaměnitelné "všeobecně známé známky",
  • držitel shodného nebo zaměnitelného nezapsaného označení, které se stalo příznačným pro svého majitele pro stejné nebo podobné výrobky či služby,
  • podnikatel, jehož obchodní jméno je shodné nebo zaměnitelné s přihlášeným označením pro stejné nebo podobné výrobky či služby,
  • fyzická osoba, jejíž jméno a příjmení, nebo vyobrazení popř. pseudonym, jsou shodné nebo zaměnitelné s přihlášeným označením,
  • majitel staršího práva z jiného průmyslového vlastnictví,
  • ten, jemuž náležejí práva k autorskému dílu, či jinému průmyslovému právu je-li shodné nebo zaměnitelné se zveřejněným označením, jestliže by jeho užitím mohla být dotčena práva k autorskému dílu,
  • ten, kdo je dotčen na svých právech zlou vírou.

Osvědčení o zápisu ochranné známky

Pokud není námitka podána v zákonné lhůtě, Úřad známku zaregistruje, i když je třeba zaměnitelná s jinou známkou či obchodním jménem. Lhůta pro podání námitek oprávněnou osobou je neprodloužitelná. K právům nejenom majitele ochranných známek patří i možnost požádat uvedený úřad o zrušení známky nebo podat žádost o její neplatnost.

Jednoduše řečeno - výkon vlastnických práv je zákonnou povinností, protože vlastnictví zavazuje. Z tohoto důvodu si práva a povinnosti musí vlastník hlídat sám, na své vlastní náklady. Jak si to zařídí, je jen na jeho uvážení a možnostech. Tedy nejen vy, ale i „protistrana“.

Po úspěšném ukončení zápisného řízení obvykle trvajícího 6-9 měsíců úřad vystaví osvědčení o zápisu ochranné známky.

Patentová kancelář
Autor: Patentová kancelářWebsite: http://www.patentovakancelar.cz/
O autorovi
„Zachráníme vám TO, co každého vašeho potenciálního klienta zaujme na první pohled. Když TO nemáte, v podstatě nejste. Bez TOHO si vás všimne málokdo a už téměř nikdo si vás v záplavě ostatních nezapamatuje. Nemá si CO pamatovat a příště vás zase přehlédne. Bez TOHO o vás ani vyhledávač nezavadí. Kdo TO má, má úžasný a doslova hmatatelný náskok před konkurencí. Čím více TÍM zaujmete, tím více k vám proudí peníze. Čím více peněz, tím je TO silnější magnet na ještě větší peníze. Už je vám jasné, CO myslím? Ano, je to vaše OBCHODNÍ ZNAČKA! Vaše letenka do světa úspěchu. Cestujte po něm první třídou s námi. Vaše patentovakancelar.cz"